b'16IVYL55CAFEB68IVYB 66IVYL60IVYB60IVYL66IVYB68CHAML56CAFEB68CHAMB 58CHAML58CHAMB68SANDL57IVYB58SANDL58SANDB68SANDB118 WHITES & IVORIES 55TANL'